کد مطلب : 5332 تاریخ مطلب : 1395/06/22

تسهيلات و امتيازات براي استفاده کنندگان از سامانه صندوق فروش

صندوق فروش عبارت است از رايانه اي که داراي نرم افزار فروشگاهي بوده و به منظور ثبت اطلاعات خريد و فروش روزانه، نگهداري هزينه و موجودي کالا در يک واحد شغلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

لازم به توضيح است که هدف از بهکارگيري سامانه فروش، مديريت خريد، فروش، هزينه و موجودي کالا توسط صاحبان مشاغل و صدور الکترونيکي فاکتور فروش ميباشد. صندوق فروش انواع مختلفي دارد که هر حرفه، متناسب با نوع فعاليت خود و ميزان بودجهاش، مبادرت به انتخاب و خريد آن ميکند. بنابراين، به خوبي روشن است که صاحبان مشاغل مختلف با هر ميزان بودجه ميتوانند به راحتي از اين وسيلهي ارزشمند استفاده کنند و کارهاي خود را با رونق بيشتري به پيش برده و از سردرگمي و خستگي در امور خود به نحو چشمگيري بکاهند.
بکارگيري سامانه هاي فروشگاهي توسط صاحبان مشاغل ، در راستاي شفاف سازي تدريجي مبادلات تجاري و فعاليتهاي مالي است . و همچنين بد نيست بدانيم در جامعه کنوني که فضاي رقابتي در کسب و کار و مشاغل وجود دارد مشتري مداري و جذب و نگهداري مشتري يکي از نکات مهم سود آوري است .سامانه هاي فروشگاهي با امکانات موجود فروشندگان را قادر خواهد ساخت در کمترين زمان و با صدور فاکتور الکترونيکي فهرست خريد مشتري را به وي عرضه کرده و با حفظ احترام مشتري مراتب رضايت وي را کسب نمايند.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، همچنين در خصوص استفاده اصناف از صندوق فروش گفتني است بر اساس اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور، مؤديان مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) يا رايانه داراي سيستم نرمافزار فروشگاهي هستند که در صورت عدم استفاده از سامانههاي مذکور، از معافيت مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط محروم خواهند شد.
چنانچه مؤديان مشمول نصب و استفاده از صندوقهاي مکانيزه فروش، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور را براي هر يک از سالهاي 93 و 94 تکميل و به تأييد رؤساي اتحاديههاي صنفي مربوط رسانده سپس به ادارات امور مالياتي تسليم کنند، امکان برخورداري از معافيتهاي مقرر قانوني را در هر مرحله از مراحل رسيدگي که پرونده مالياتي آنها قرار داشته باشد پيدا ميکنند.
ميزان معافيت مربوط به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهي در اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم که از ابتداي سال 95 در حال اجراست معادل 10 درصد ماليات ابرازي عملکرد مؤديان مشمول که سامانه صندوق فروشگاهي را نصب و مورد استفاده قرار داده باشند به مدت 2 سال اول بخشوده ميشود.
همچنين جريمه عدم نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش براي مؤديان مشمول هم 2 درصد ميزان فروش تعيين شده است و از ابتداي سال 92 تا کنون 29 صنف از صاحبان مشاغل از طرف سازمان امور مالياتي ملزم به نصب سامانه صندوق فروشگاهي شدهاند.
لازم به ذکر است که معادل هزينههاي انجام شده بابت خريد، نصب و راهاندازي تجهيزات فوق اعم از نرمافزاري و سختافزاري از ماليات قطعيشده موديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است. (تبصره 2 ماده 169)

منبع:اتاق اصناف ايران

نیمتا روزنامه های صبح کشور