کد مطلب : 5389 تاریخ مطلب : 1395/06/22

20% جايزه خوش حسابي بابت عوارض ساختمان

به اطلاع همشهريان عزيز ميرساند

به اطلاع همشهريان عزيز ميرساند

شهرداري اراک به استناد مجوز شماره 166 مورخ 23/1/95 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد به کليه مودياني که عوارض صدور پروانه ساختماني وعوارض كسب خود را به ترتيب از ابتداي سال 95 به صورت نقدي به حساب شهرداري واريز نمايند 20 در صد جايزه خوش حسابي منظور نمايد و در ازاي گذشت هردوماه 4 درصد از آن جايزه خوش حسابي کسر ميگردد.بديهي است براي ماههاي بهمن و اسفند 95 هيچ گونه تخفيفي منظور نخواهد شد . احکام قطعي کميسيونهاي ماده صد و 77 قانون شهرداريها و عوارض ملي مشمول اين تخفيف نخواهد شد

اداره روابط عمومي و امور بين الملي شهرداري و اتاق اصناف اراك
نیمتا روزنامه های صبح کشور