کد مطلب : 5390 تاریخ مطلب : 1395/06/22

بخشودگي جرايم موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده

از سوي سازمان امور مالياتي کشور مقرر شد:

جرايم موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده به دستور سازمان امور مالياتي کشور بخشوده شد.

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف ، با توجه به وضعيت اقتصادي و به منظور حمايت از توليد و تکريم موديان مالياتي، براساس بخشنامه ابلاغي سازمان امور مالياتي کشور در خصوص بخشودگي جرايم |(اعم از جرايم موضوع قانون مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده) کليه مودياني که نسبت به پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده اعم از ماليات عملکرد و ماليات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمايند،با رعايت قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده و ساير قوانين و مقررات مربوط مشمول بخشودگي خواهند شد.

روابط عمومياتاق اصناف مرکز استان مرکزي
نیمتا روزنامه های صبح کشور