کد مطلب : 5391 تاریخ مطلب : 1395/06/22

افزايش 50% حق عضويت پروانه کسب

حق عضويت سال اول پروانه کسب افزايش يافت

هزينه صدور پروانه کسب موقت بموجب آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفي معين شده است . براساس ماده 3 آيين نامه؛ حق عضويت متقاضيان داراي پروانه کسب موقت به ميزان پنجاه درصد حق عضويت سال اول اعضاي داراي پروانه کسب دائم بوده و پس از تبديل پروانه کسب موقت به دائم مکلف به پرداخت مابقي حق عضويت سال اول مي باشند

روابط عمومي اتاق اصناف مرکز استان مرکزي
نیمتا روزنامه های صبح کشور